ساحل عاج در صدر، ایران در جایگاه پنجاه و هفتم

در تازه ترین رده بندی تیم های ملی جهان در سال 2013 میلادی نیز می باشد، تیم ملی ساحل عاج همچنان در جایگاه نخست کشورهای اسلامی جا خوش کرده و تیم ملی ایران نیز با یک پله صعود در جایگاه پنجاه و هفتم قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری شبستان، فدراسیون بین المللی فوتبال (فیفا) روز پنج شنبه جدول رده بندی تیم های ملی فوتبال جهان در ماه مارس جاری را منتشر کرد که در این جدول جمهوری اسلامی ایران با یک پله صعود نسبت به ماه فوریه گذشته، در جایگاه پنجاه و هفتم جهان و نهم کشورهای اسلامی قرار گرفته تا با پیشی گرفتن از ازبکستان، جایگاه نخست کشورهای اسلامی قاره آسیا را بار دیگر در اختیار بگیرد.

در این گزارش به جایگاه کشورهای اسلامی در سومین جدول رده بندی تیم های ملی فوتبال جهان در سال جدید میلادی، امتیازهای آنها و نوسانات این کشورها نسبت به رده بندی ماه فوریه گذشته خواهیم پرداخت:

1- ساحل عاج (جایگاه سیزدهم با 1022 امتیاز)

این کشور واقع در غرب قاره آفریقا با 1022 امتیاز و یک پله سقوط نسبت به ماه فوریه گذشته، در جدیدترین جدول رده بندی تیم های ملی فوتبال، در جایگاه سیزدهم جهان و نخست کشورهای اسلامی و آفریقایی قرار گرفته است.

2- بوسنی و هرزگوین (جایگاه بیست و سوم با 821 امتیاز)

این کشور اروپایی نیز که در شبه جزیره بالکان واقع است، با 821 امتیاز، صعودی یک پله ای نسبت به ماه فوریه گذشته تجربه کرده و در سومین جدول رده بندی سال جاری میلادی، توانسته جایگاه بیست و سوم جهان و دوم کشورهای اسلامی را به خود اختصاص دهد.

3- مالی (جایگاه بیست و چهارم با 815 امتیاز)

این کشور واقع در غرب قاره آفریقا با 815 امتیاز و یک پله صعود نسبت به ماه فوریه گذشته، در جدیدترین جدول رده بندی تیم های ملی فوتبال، توانسته در جایگاه بیست و چهارم جهان و سوم کشورهای اسلامی قرار بگیرد.

4- نیجریه (جایگاه سی ام با 775 امتیاز)

این کشور آفریقایی نیز که یک ماه پیش با شکست دادن بورکینافاسو، مقام قهرمانی جام ملت های این قاره را به دست آورده بود، با 775 امتیاز و بدون هیچ گونه تغییری نسبت به ماه فوریه گذشته، در سومین جدول رده بندی سال 2013 میلادی، توانسته همان جایگاه سی ام جهان و چهارم کشورهای اسلامی را به خود اختصاص دهد.

5- الجزایر (جایگاه سی و چهارم با 722 امتیاز)

این کشور عرب واقع در شمال قاره آفریقا با 722 امتیاز، نسبت به ماه فوریه گذشته هیچ گونه تغییری نکرده و در جدیدترین جدول رده بندی تیم های ملی فوتبال، توانسته در همان جایگاه سی و چهارم جهان، پنجم کشورهای اسلامی و نخست کشورهای عربی باقی بماند.

6- تونس (چهل و چهارم با 619 امتیاز)

دیگر کشور عرب واقع در شمال قاره آفریقا نیز با 619 امتیاز، نسبت به ماه فوریه گذشته دو پله سقوط کرده و در سومین جدول رده بندی سال جاری میلادی، جایگاه چهل و چهارم جهان، ششم کشورهای اسلامی و دوم کشورهای عربی را از آن خود کرده است.

7- ترکیه (جایگاه چهل و پنجم با 616 امتیاز)

همسایه شمال غربی جمهوری اسلامی ایران که یک کشور اروپایی به شمار می آید، با 616 امتیاز، نسبت به ماه فوریه گذشته سقوطی چهار پله ای تجربه کرده و در جدیدترین جدول رده بندی تیم های ملی فوتبال، در جایگاه چهل و پنجم جهان و هفتم کشورهای اسلامی قرار گرفته است.

8- بورکینافاسو (جایگاه پنجاهم با 588 امتیاز)

این کشور واقع در غرب قاره آفریقا نیز که یک ماه پیش با شکست در برابر نیجریه به مقام دومی جام ملت های این قاره بسنده کرد، با 588 امتیاز و با صعودی پنج پله ای نسبت به ماه فوریه گذشته، در سومین جدول رده بندی سال جاری میلادی، توانسته جایگاه پنجاهم جهان و هشتم کشورهای اسلامی را از آن خود کند.

9- ایران (جایگاه پنجاه و هفتم با 540 امتیاز)

جمهوری اسلامی ایران با 540 امتیاز و با صعودی یک پله ای نسبت به ماه فوریه گذشته، در جدیدترین جدول رده بندی تیم های ملی فوتبال، توانسته در جایگاه پنجاه و هفتم جهان به همراه کیپ ورد، نهم کشورهای اسلامی و نخست کشورهای اسلامی قاره آسیا قرار بگیرد.

10- ازبکستان (جایگاه پنجاه و نهم با 536 امتیاز)

این کشور آسیایی واقع در آسیای میانه نیز با 536 امتیاز، سقوطی دو پله ای نسبت به ماه فوریه گذشته تجربه کرده و در سومین جدول رده بندی سال جاری میلادی، جایگاه پنجاه و نهم جهان، دهم کشورهای اسلامی و دوم کشورهای اسلامی قاره آسیا را از آن خود کرده است.

11- سیرالئون (جایگاه شصت و سوم با 517 امتیاز)

این کشور واقع در غرب قاره آفریقا با 517 امتیاز و دو پله سقوط نسبت به ماه فوریه گذشته، در جدیدترین جدول رده بندی تیم های ملی فوتبال، در جایگاه شصت و سوم جهان و یازدهم کشورهای اسلامی قرار گرفته است.

12- آلبانی (جایگاه شصت و چهارم با 510 امتیاز)

این کشور واقع در قاره اروپا نیز با 510 امتیاز، صعودی هفت پله ای نسبت به ماه فوریه گذشته تجربه کرده و در سومین جدول رده بندی سال 2013 میلادی، توانسته جایگاه شصت و چهارم جهان و دوازدهم کشورهای اسلامی را به خود اختصاص دهد.

13- لیبی (جایگاه شصت و پنجم با 507 امتیاز)

این کشور عرب واقع در شمال قاره آفریقا با 507 امتیاز، نسبت به ماه فوریه گذشته سه پله سقوط کرده و و در جدیدترین جدول رده بندی تیم های ملی فوتبال، در جایگاه شصت و پنجم جهان، سیزدهم کشورهای اسلامی و سوم کشورهای عربی قرار گرفته است.

14- توگو (جایگاه شصت و هفتم با 500 امتیاز)

این کشور واقع در غرب قاره آفریقا نیز با 500 امتیاز و بدون هیچ گونه تغییری نسبت به ماه فوریه گذشته، در سومین جدول رده بندی سال 2013 میلادی، توانسته در همان جایگاه شصت و هفتم جهان و چهاردهم کشورهای اسلامی باقی بماند.

15- گینه (جایگاه هفتاد و دوم با 489 امتیاز)

این کشور آفریقایی با 489 امتیاز، صعودی یک پله ای نسبت به ماه فوریه گذشته تجربه کرده تا در جدیدترین جدول رده بندی تیم های ملی فوتبال، توانسته باشد در جایگاه هفتاد و دوم جهان و پانزدهم کشورهای اسلامی قرار بگیرد.

16- مصر (جایگاه هفتاد و پنجم با 478 امتیاز)

این کشور عربی واقع در شمال شرقی قاره آفریقا نیز با 478 امتیاز و با سقوطی پنج پله ای نسبت به ماه فوریه گذشته، در سومین جدول رده بندی سال 2013 میلادی، در جایگاه هفتاد و پنجم جهان و شانزدهم کشورهای اسلامی به همراه گابن و چهارم کشورهای عربی قرار گرفته است.

16- گابن (جایگاه هفتاد و پنجم با 478 امتیاز)

این کشور واقع در غرب قاره آفریقا با 478 امتیاز و بدون هیچ گونه تغییری نسبت به ماه فوریه گذشته، در جدیدترین جدول رده بندی تیم های ملی فوتبال، توانسته در همان جایگاه هفتاد و پنجم جهان و شانزدهم کشورهای اسلامی البته این بار به همراه مصر باقی بماند.

18- مراکش (جایگاه هفتاد و هفتم با 475 امتیاز)

این کشور عربی واقع در شمال غربی قاره آفریقا نیز با 475 امتیاز، نسبت به ماه فوریه گذشته سه پله سقوط کرده و در سومین جدول رده بندی سال جدید میلادی، در جایگاه هفتاد و هفتم جهان، هجدهم کشورهای اسلامی و پنجم کشورهای عربی قرار گرفته است.

19- کامرون (جایگاه هفتاد و نهم با 453 امتیاز)

این کشور آفریقایی با 453 امتیاز، هیچ گونه تغییری نسبت به ماه فوریه گذشته تجربه نکرده و در جدیدترین جدول رده بندی تیم های ملی فوتبال، توانسته در همان جایگاه هفتاد و نهم جهان البته این بار به همراه اتریش و نوزدهم کشورهای اسلامی باقی بماند.

20- سنگال (جایگاه هشتاد و دوم با 434 امتیاز)

این کشور واقع در غرب قاره آفریقا نیز با 434 امتیاز و بدون هیچ گونه تغییری نسبت به ماه فوریه گذشته، در سومین جدول رده بندی سال 2013 میلادی، توانسته همان جایگاه هشتاد و دوم جهان و بیستم کشورهای اسلامی را به خود اختصاص دهد.

21- اوگاندا (جایگاه هشتاد و پنجم با 427 امتیاز)

دیگر کشور واقع در غرب قاره آفریقا با 427 امتیاز، نسبت به ماه فوریه گذشته یک پله سقوط کرده و در جدیدترین جدول رده بندی تیم های ملی فوتبال، در جایگاه هشتاد و پنجم جهان و بیست و یکم کشورهای اسلامی قرار گرفته است.

22- بنین (جایگاه هشتاد و ششم با 424 امتیاز)

این کشور واقع در غرب قاره آفریقا نیز با 424 امتیاز، نسبت به ماه فوریه گذشته صعودی هفت پله ای تجربه کرده و توانسته در سومین جدول رده بندی سال 2013 میلادی، جایگاه هشتاد و ششم جهان و بیست و دوم کشورهای اسلامی را به خود اختصاص دهد.

23- اردن (جایگاه نودم با 394 امتیاز)

این کشور عرب آسیایی با 394 امتیاز، نسبت به ماه فوریه گذشته دو پله صعود کرده تا در جدیدترین جدول رده بندی تیم های ملی فوتبال، توانسته باشد در جایگاه نودم جهان، بیست و سوم کشورهای اسلامی و نخست کشورهای عربی قاره آسیا قرار بگیرد.

24- نیجر (جایگاه نود و سوم با 389 امتیاز)

این کشور آفریقایی نیز با 389 امتیاز، نسبت به ماه فوریه گذشته صعودی چهار پله ای تجربه کرده و در سومین جدول رده بندی سال 2013 میلادی، توانسته جایگاه نود و سوم جهان و بیست و چهارم کشورهای اسلامی را به خود اختصاص دهد.

25- عراق (جایگاه نود و چهارم با 387 امتیاز)

همسایه غربی جمهوری اسلامی ایران با 387 امتیاز، نسبت به ماه فوریه گذشته پنج پله سقوط کرده تا در جدیدترین جدول رده بندی تیم های ملی فوتبال، در جایگاه نود و چهارم جهان، بیست و پنجم کشورهای اسلامی و دوم کشورهای عربی قاره آسیا قرار گرفته باشد.

26- امارات (جایگاه نود و هشتم با 364 امتیاز)

همسایه جنوبی جمهوری اسلامی ایران نیز با 364 امتیاز، نسبت به ماه فوریه گذشته صعودی یک پله ای تجربه کرده و در سومین جدول رده بندی سال جاری میلادی، توانسته به همراه قطر در جایگاه نود و هشتم جهان، بیست و ششم کشورهای اسلامی و سوم کشورهای عربی قاره آسیا قرار بگیرد.

26- قطر (جایگاه نود و هشتم با 364 امتیاز)

این شبه جزیره واقع در خلیج فارس با 364 امتیاز و صعودی سه پله ای نسبت به ماه فوریه گذشته، در جدیدترین جدول رده بندی تیم های ملی فوتبال، توانسته همانند امارات در جایگاه نود و هشتم جهان، بیست و ششم کشورهای اسلامی و سوم کشورهای عربی قاره آسیا جای خوش کند.

28- عمان (جایگاه صد و پنجم با 329 امتیاز)

دیگر همسایه جنوبی جمهوری اسلامی ایران نیز با 329 امتیاز، هیچ گونه تغییری نسبت به ماه فوریه گذشته نداشته و در سومین جدول رده بندی سال 2013 میلادی، توانسته همان جایگاه صد و پنجم جهان، بیست و هشتم کشورهای اسلامی و پنجم کشورهای عربی قاره آسیا را به خود اختصاص دهد.

29- عربستان (جایگاه صد و ششم با 327 امتیاز)

این کشور عرب آسیایی با 327 امتیاز، صعودی دو پله ای نسبت به ماه فوریه گذشته تجربه کرده و در جدیدترین جدول رده بندی تیم های ملی فوتبال، توانسته جایگاه صد و ششم جهان، بیست و نهم کشورهای اسلامی و ششم کشورهای عربی قاره آسیا را از آن خود کند.

30- موزامبیک (جایگاه صد و هفتم با 321 امتیاز)

این کشور واقع در غرب قاره آفریقا نیز با 321 امتیاز و با صعودی پنج پله ای نسبت به ماه فوریه گذشته، در سومین جدول رده بندی سال 2013 میلادی، توانسته جایگاه صد و هفتم جهان و سی ام کشورهای اسلامی را به خود اختصاص دهد.

31- سورینام (جایگاه صد و دهم با 311 امتیاز)

این کشور مسلمان واقع در آمریکای جنوبی با 311 امتیاز، نسبت به ماه فوریه گذشته هیچ گونه تغییری تجربه نکرده و در جدیدترین جدول رده بندی تیم های ملی فوتبال، توانسته بار دیگر در همان جایگاه صد و دهم جهان و سی و یکم کشورهای اسلامی جا خوش کند.

32- کویت (جایگاه صد و سیزدهم با 294 امتیاز)

این کشور عرب واقع در شمال خلیج فارس نیز با 294 امتیاز و با سقوطی سه پله ای نسبت به ماه فوریه گذشته، در سومین جدول رده بندی سال جاری میلادی، در جایگاه صد و سیزدهم جهان و سی و دوم کشورهای اسلامی قرار گرفته است.

33- جمهوری آذربایجان (جایگاه صد و شانزدهم با 286 امتیاز)

همسایه شمال غربی جمهوری اسلامی ایران که یک کشور اروپایی به شمار می آید، با 286 امتیاز، صعودی دو پله ای نسبت به ماه فوریه گذشته تجربه کرده و در جدیدترین جدول رده بندی تیم های ملی فوتبال، توانسته در جایگاه صد و شانزدهم جهان و سی و سوم کشورهای اسلامی قرار بگیرد.

34- بحرین (جایگاه صد و هفدهم با 271 امتیاز)

این جزیره واقع در خلیج فارس نیز با 271 امتیاز و با صعودی دو پله ای نسبت به ماه فوریه گذشته، در سومین جدول رده بندی سال جاری میلادی، توانسته جایگاه صد و هفدهم جهان و سی و چهارم کشورهای اسلامی را از آن خود کند.

35- گویان (جایگاه صد و بیست و پنجم با 248 امتیاز)

دیگر کشور مسلمان واقع در آمریکای جنوبی با 248 امتیاز، سقوطی یک پله ای نسبت به ماه فوریه گذشته تجربه کرده و در جدیدترین رده بندی تیم های ملی فوتبال، جایگاه صد و بیست و پنجم جهان و سی و پنجم کشورهای اسلامی را به خود اختصاص داده است.

36- سودان (جایگاه صد و بیست و هفتم با 241 امتیاز)

این کشور عرب آفریقایی نیز با 241 امتیاز و با سقوط آزاد 23 پله ای نسبت به ماه فوریه گذشته، در سومین جدول رده بندی سال 2013 میلادی، در جایگاه صد و بیست و هفتم جهان و سی و ششم کشورهای اسلامی قرار گرفته است.

37- لبنان (جایگاه صد و سی ام با 234 امتیاز)

این کشور عرب آسیایی با 234 امتیاز، صعودی یک پله نسبت به ماه فوریه گذشته تجربه کرده و در جدیدترین جدول رده بندی تیم های ملی فوتبال، توانسته جایگاه صد و سی ام جهان و سی و هفتم کشورهای اسلامی را از آن خود کند.

38- سوریه (جایگاه صد و سی و چهارم با 222 امتیاز)

این کشور عرب آسیایی نیز با 222 امتیاز و با صعودی چهار پله ای نسبت به ماه فوریه گذشته، در سومین جدول رده بندی سال 2013 میلادی، توانسته در جایگاه صد و سی و چهارم جهان و سی و هشتم کشورهای اسلامی قرار بگیرد.

39- قزاقستان (جایگاه صد و سی و نهم با 212 امتیاز)

این کشور مسلمان که عضو اتحادیه فوتبال اروپا (یوفا) است، با 212 امتیاز، نسبت به ماه فوریه گذشته سه پله صعود کرده و در جدیدترین جدول رده بندی تیم های ملی فوتبال، توانسته جایگاه صد و سی و نهم جهان و سی و نهم کشورهای اسلامی را ابه خود اختصاص دهد.

40- ترکمنستان (جایگاه صد و چهلم با 207 امتیاز)

همسایه شمال شرقی جمهوری اسلامی ایران نیز با 207 امتیاز، سقوط آزاد 19 پله ای نسبت به ماه فوریه گذشته تجربه کرده و در سومین جدول رده بندی سال جاری میلادی، در جایگاه صد و چهلم جهان و چهلم کشورهای اسلامی قرار گرفته است.

41- افغانستان (جایگاه صد و چهل و یکم با 190 امتیاز)

همسایه شرقی و فارسی زبان جمهوری اسلامی ایران با 190 امتیاز و با صعود خیره کننده 48 پله ای نسبت به ماه فوریه گذشته، در جدیدترین جدول رده بندی تیم های ملی فوتبال، توانسته جایگاه صد و چهل و یکم جهان و چهل و یکم کشورهای اسلامی را به خود اختصاص دهد.

42- گامبیا (جایگاه صد و چهل و چهارم با 176 امتیاز)

این کشور واقع در غرب قاره آفریقا نیز با 176 امتیاز، صعودی یک پله ای نسبت به ماه فوریه گذشته تجربه کرده و در سومین جدول رده بندی سال 2013 میلادی، توانسته در جایگاه صد و چهل و چهارم جهان و چهل و دوم کشورهای اسلامی قرار بگیرد.

43- فلسطین (جایگاه صد و پنجاهم با 161 امتیاز)

این کشور عرب آسیایی تحت اشغال رژیم صهیونیستی با 160 امتیاز و با سه پله صعود نسبت به ماه فوریه گذشته، در جدیدترین جدول رده بندی تیم های ملی فوتبال، توانسته جایگاه صد و پنجاهم جهان و چهل و سوم کشورهای اسلامی را از آن خود کند.

44- تاجیکستان (جایگاه صد و پنجاه و دوم با 154 امتیاز)

این کشور فارسی زبان واقع در آسیای میانه نیز با 154 امتیاز، نسبت به ماه فوریه گذشته سقوط آزاد 20 پله ای تجربه کرده و در سومین جدول رده بندی سال 2013 میلادی، در جایگاه صد و پنجاه و دوم جهان و چهل و چهارم کشورهای اسلامی قرار گرفته است.

45- بنگلادش (جایگاه صد و پنجاه و هفتم با 143 امتیاز)

این کشور واقع در شبه جزیره هند با 143 امتیاز و صعودی 12 پله ای نسبت به ماه فوریه گذشته، در جدیدترین جدول رده بندی تیم های ملی فوتبال، توانسته در جایگاه صد و پنجاه و هفتم جهان به همراه لیختن اشتاین و چهل و پنجم کشورهای اسلامی قرار بگیرد.

46- مالدیو (جایگاه صد و شصت و یکم با 136 امتیاز)

این کشور نیز که مجمع الجزایری واقع در جنوب شرق آسیا است، با 136 امتیاز، سقوطی دو پله ای نسبت به ماه فوریه گذشته تجربه کرده و در سومین جدول رده بندی سال 2013 میلادی، جایگاه صد و شصت و یکم جهان و چهل و ششم کشورهای اسلامی را از آن خود کرده است.

47- چاد (جایگاه صد و شصت و دوم با 133 امتیاز)

این کشور آفریقایی با 133 امتیاز و با سقوط آزاد 22 پله ای نسبت به ماه فوریه گذشته، در جدیدترین جدول رده بندی تیم های ملی فوتبال، در جایگاه صد و شصت و دوم جهان به همراه سنگاپور و چهل و هفتم کشورهای اسلامی قرار گرفته است.

48- مالزی (جایگاه صد و شصت و چهارم با 129 امتیاز)

این کشور مسلمان واقع در جنوب شرق آسیا نیز با 129 امتیاز، سقوطی پنج پله ای نسبت به ماه فوریه گذشته تجربه کرده و در سومین جدول رده بندی سال 2013 میلادی، جایگاه صد و شصت و چهارم جهان و چهل و هشتم کشورهای اسلامی را از آن خود کرده است.

49- اندونزی (جایگاه صد و شصت و ششم با 121 امتیاز)

دیگر کشور مسلمان واقع در جنوب شرق آسیا با 121 امتیاز و با سقوطی سه پله ای نسبت به ماه فوریه گذشته، در جدیدترین جدول رده بندی تیم های ملی فوتبال، در جایگاه صد و شصت و ششم جهان به همراه لسوتو و چهل و نهم کشورهای اسلامی قرار گرفته است.

50- یمن (جایگاه صد و هفتادم با 101 امتیاز)

این کشور عربی واقع در جنوب شبه جزیره عرب نیز با 101 امتیاز و پنج پله سقوط نسبت به ماه فوریه گذشته، در سومین جدول رده بندی سال جاری میلادی، جایگاه صد و هفتادم جهان و پنجاهم کشورهای اسلامی را از آن خود کرده است.

51- پاکستان (جایگاه صد و هفتاد و یکم با 97 امتیاز)

همسایه جنوب شرقی جمهوری اسلامی ایران با 97 امتیاز، سقوطی یک پله ای نسبت به ماه فوریه گذشته تجربه کرده و در جدیدترین جدول رده بندی تیم های ملی فوتبال، در جایگاه صد و هفتاد و یکم جهان و پنجاه و یکم کشورهای اسلامی قرار گرفته است.

52- موریتانی (جایگاه صد و هفتاد و دوم با 94 امتیاز)

این کشور عرب واقع در غرب قاره آفریقا نیز با 94 امتیاز و سقوط چهار پله ای نسبت به ماه فوریه گذشته، در سومین جدول رده بندی سال جدید میلادی، جایگاه صد و هفتاد و دوم جهان و پنجاه و دوم کشورهای اسلامی را به خود اختصاص دادو است.

53- گینه بیسائو (جایگاه صد و هشتاد و سوم با 63 امتیاز)

این کشور واقع در غرب قاره آفریقا با 63 امتیاز، سقوطی دو پله ای نسبت به ماه فوریه گذشته تجربه کرده و در جدیدترین جدول رده بندی تیم های ملی فوتبال، در جایگاه صد و هشتاد و سوم جهان به همراه سوازیلند و پنجاه و سوم کشورهای اسلامی قرار گرفته است.

54- برونئی دار السلام (جایگاه صد و هشتاد و ششم با 52 امتیاز)

این کشور واقع در یکی از جزایر جنوب شرق آسیا نیز با 52 امتیاز، نسبت به ماه فوریه گذشته یک پله سقوط کرده و در سومین جدول رده بندی سال 2013 میلادی، در جایگاه صد و هشتاد و ششم جهان به همراه تیمور شرقی و پنجاه و چهارم کشورهای اسلامی قرار دارد.

55- جزایر کومور (جایگاه صد و نود و دوم با 38 امتیاز)

این مجمع الجزایر واقع در شرق قاره آفریقا با 38 امتیاز، سقوطی یک پله ای نسبت به ماه فوریه گذشته تجربه کرده و در جدیدترین جدول رده بندی تیم های ملی فوتبال، در جایگاه صد و نود و دوم جهان به همراه پاپوا گینه نو و پنجاه و پنجم کشورهای اسلامی قرار گرفته است.

56- قرقیزستان (جایگاه دویست و یکم با 19 امتیاز)
این کشور واقع در قفقاز نیز که عضو اتحادیه فوتبال اروپا است، با 19 امتیاز و با سقوطی یک پله ای نسبت به ماه فوریه گذشته، در سومین جدول رده بندی سال 2013 میلادی، جایگاه دویست و یکم جهان و پنجاه و ششم کشورهای اسلامی را از آن خود کرده است.
57- سومالی (جایگاه دویست و سوم با 14 امتیاز)

این کشور واقع در شاخ آفریقا با 14 امتیاز، هیچ گونه تغییری نسبت به ماه فوریه گذشته تجربه نکرده و در جدیدترین جدول رده بندی تیم های ملی فوتبال، توانسته همان جایگاه دویست و سوم جهان و پنجاه و هفتم کشورهای اسلامی را به خود اختصاص دهد.

58- جیبوتی (جایگاه دویست و چهارم با 11 امتیاز)

این کشور عرب واقع در شرق قاره آفریقا نیز با 11 امتیاز و بدون هیچ گونه تغییری نسبت به ماه فوریه گذشته، در سومین جدول رده بندی سال 2013 میلادی، در همان جایگاه دویست و چهارم و چهارم مانده به آخر جهان به همراه آندورا و پنجاه و هشتم و آخر کشورهای اسلامی باقی مانده است.
 

پایان پیام/

کد خبر 238220

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha