اول فروردین ماه یادآور شهادت ۱۴۹ رزمنده استان فارس + اسامی شهدا

اول فروردین ماه یادآور به شهادت رسیدن ۱۴۹ نفر از بهترین فرزندان استان فارس است که خالصانه جان خود را تقدیم اسلام و انقلاب کردند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان در استان فارس، در طول سال‌های دفاع مقدس، رزمندگان با اجرای عملیات مختلف و ایثار جان خود در مقابل دشمن متجاوز، ایستادگی کردند. در جریان این عملیات‌ها، تعداد زیادی از بهترین فرزندان این آب و خاک، جان خود را تقدیم اسلام و انقلاب کردند.

اسامی ۱۴۹ شهید استان فارس در روز اول فروردین ماه عبارت است از:

🌷  شهید  علی حسین صفر  ۱۳۵۸  جهرم
🌷  شهید  حسین محموداحمد  ۱۳۵۸  جهرم
🌷  شهید  محمود محمدپیرمراد  ۱۳۵۹  جهرم
🌷  شهید  سرحد جوانمیرمرادمندلاوی  ۱۳۵۹  جهرم
🌷  شهید  جمیل صیادی  ۱۳۵۹  جهرم
🌷  شهید  عبدالجبار محمودی  ۱۳۵۹  جهرم
🌷  شهید  حسین خطاوی  ۱۳۵۹  جهرم
🌷  شهید  جواد ناجی اسدعمیدی  ۱۳۵۹  جهرم
🌷  شهید  صیفی شوهانی  ۱۳۵۹  جهرم
🌷  شهید  حسن عبدعلی شمر  ۱۳۵۹  جهرم
🌷  شهید  عاشور عبدعلی شمر  ۱۳۵۹  جهرم
🌷  شهید  عاشور ملکشاهی  ۱۳۵۹  جهرم
🌷  شهید  سلام مندلاوی  ۱۳۵۹  جهرم
🌷  شهید  حسین کاکی مراد  ۱۳۵۹  جهرم
🌷  شهید  حسین خالدی  ۱۳۵۹  جهرم
🌷  شهید  غازی شوهانی  ۱۳۵۹  جهرم
🌷  شهید  سلام زبیدی  ۱۳۵۹  جهرم
🌷  شهید  عباس عبدعلی شمر  ۱۳۵۹  جهرم
🌷  شهید  علی عبدعلی شمر  ۱۳۵۹  جهرم
🌷  شهید  حمزه دوسری  ۱۳۵۹  جهرم
🌷  شهید  داود شوهانی  ۱۳۵۹  جهرم
🌷  شهید  عیسی محمدرضاحیدری  ۱۳۵۹  جهرم
🌷  شهید  اسماعیل پولادیان  ۱۳۵۹  شیراز
🌷  شهید  محمدتقی نعمت اللهی  ۱۳۵۹  شیراز
🌷  شهید  صالح زریجاوی  ۱۳۵۹  شیراز
🌷  شهید  هادی راه پیما  ۱۳۵۹  فسا
🌷  شهید  محمد صفرپور  ۱۳۵۹  فسا
🌷  شهید  حبیب اله پارپائی  ۱۳۶۰  جهرم
🌷  شهید  سیدرسول موسوی  ۱۳۶۰  جهرم
🌷  شهید  صالح شمری  ۱۳۶۰  جهرم
🌷  شهید  سیدحسین موسوی  ۱۳۶۰  جهرم
🌷  شهید  سوادی عیساویعباسی  ۱۳۶۰  جهرم
🌷  شهید  مهدی شمری  ۱۳۶۰  جهرم
🌷  شهید  قاسم صیفی  ۱۳۶۰  جهرم
🌷  شهید  کریم ملکشاهی  ۱۳۶۰  جهرم
🌷  شهید  صباح خزعلی  ۱۳۶۰  جهرم
🌷  شهید  سیده ضیاء موسوی  ۱۳۶۰  جهرم
🌷  شهید  بهروز هوشنگی زاده کازرونی  ۱۳۶۰  شیراز
🌷  شهید  پرویز دهدشتی عطارزاده  ۱۳۶۰  شیراز
🌷  شهید  عاجل زریجاوی  ۱۳۶۰  شیراز
🌷  شهید  عبدالکریم جادری  ۱۳۶۰  شیراز
🌷  شهید  آزاد بهزادی  ۱۳۶۰  شیراز
🌷  شهید  ابراهیم ساجدی  ۱۳۶۱  استهبان
🌷  شهید  جان بابا اسمعیلی  ۱۳۶۱  استهبان
🌷  شهید  علی نظری  ۱۳۶۱  استهبان
🌷  شهید  سیدحسین ذاکری  ۱۳۶۱  استهبان
🌷  شهید  جعفر جعفرپور  ۱۳۶۱  استهبان
🌷  شهید  خداکرم قائدیان رونیزی  ۱۳۶۱  استهبان
🌷  شهید  محمد دارائی  ۱۳۶۱  استهبان
🌷  شهید  حسن پاک باز  ۱۳۶۱  استهبان
🌷  شهید  جعفر سرداری  ۱۳۶۱  بیضاء
🌷  شهید  گیلان فیلی  ۱۳۶۱  جهرم
🌷  شهید  عباس چراغ علی نجف  ۱۳۶۱  جهرم
🌷  شهید  حسن چراغ علی نجف  ۱۳۶۱  جهرم
🌷  شهید  سعید طالبیان  ۱۳۶۱  جهرم
🌷  شهید  سعد کاظمی  ۱۳۶۱  جهرم
🌷  شهید  جاسم مرادمایخان  ۱۳۶۱  جهرم
🌷  شهید  کرامت اله عباسی  ۱۳۶۱  خرامه
🌷  شهید  حاجی زارع پورنصیرآبادی  ۱۳۶۱  داراب
🌷  شهید  عدنان ربیع  ۱۳۶۱  شیراز
🌷  شهید  سیدمحمد دهگانی  ۱۳۶۱  شیراز
🌷  شهید  خالق نجار  ۱۳۶۱  شیراز
🌷  شهید  منصور رهسپار  ۱۳۶۱  شیراز
🌷  شهید  یداله قلی دوست  ۱۳۶۱  شیراز
🌷  شهید  محمد سرداری  ۱۳۶۱  شیراز
🌷  شهید  بهنام ظفرآبادی  ۱۳۶۱  شیراز
🌷  شهید  احمد ربیع  ۱۳۶۱  شیراز
🌷  شهید  سیدمحسن مجدی حجازی  ۱۳۶۱  شیراز
🌷  شهید  محمدحسن دانش پور  ۱۳۶۱  شیراز
🌷  شهید  محمدجواد ژولیده پور  ۱۳۶۱  شیراز
🌷  شهید  عباس روئین تن  ۱۳۶۱  فراشبند
🌷  شهید  محمدحسن احمدی  ۱۳۶۱  فراشبند
🌷  شهید  حسن مومنی پور  ۱۳۶۱  فسا
🌷  شهید  زین العابدین دشتبانی  ۱۳۶۱  فسا
🌷  شهید  محمدجواد باغبان پور  ۱۳۶۱  کازرون
🌷  شهید  عیدی جوکارطسوجی  ۱۳۶۱  کوار
🌷  شهید  علی باز تاشک پور  ۱۳۶۱  کوار
🌷  شهید  غلام عباس هاشمی  ۱۳۶۱  کوار
🌷  شهید  غلام حسین زاهدی  ۱۳۶۱  لامرد
🌷  شهید  هاشم کاظمی  ۱۳۶۲  بیضاء
🌷  شهید  قربان باصری  ۱۳۶۲  شیراز
🌷  شهید  کریم زمانی  ۱۳۶۲  شیراز
🌷  شهید  عوض قلی رحیمی سقلمچی  ۱۳۶۲  شیراز
🌷  شهید  عادل عباسی  ۱۳۶۲  شیراز
🌷  شهید  ضیا عبایچی  ۱۳۶۳  جهرم
🌷  شهید  صلاح سلیمانی  ۱۳۶۳  جهرم
🌷  شهید  حسین شوهانی  ۱۳۶۳  جهرم
🌷  شهید  کنعان ارکوازی  ۱۳۶۳  جهرم
🌷  شهید  عبدالکریم مهدی ربیعی  ۱۳۶۳  جهرم
🌷  شهید  مالک شبیبی  ۱۳۶۳  شیراز
🌷  شهید  حسین تابع  ۱۳۶۳  شیراز
🌷  شهید  سلیمان برامسی مبرا  ۱۳۶۳  شیراز
🌷  شهید  ابراهیم تابع  ۱۳۶۳  شیراز
🌷  شهید  داراب هوشیار  ۱۳۶۳  مرودشت
🌷  شهید  احمد یوسفی رونیزی  ۱۳۶۴  استهبان
🌷  شهید  نامدار ورانی حیدر  ۱۳۶۴  جهرم
🌷  شهید  نجم عبدخماس عبدعلی  ۱۳۶۴  جهرم
🌷  شهید  صالح ارکوازی  ۱۳۶۴  جهرم
🌷  شهید  سالم ارکوازی  ۱۳۶۴  جهرم
🌷  شهید  فرحان پیران  ۱۳۶۴  جهرم
🌷  شهید  عبد خطاوی  ۱۳۶۴  جهرم
🌷  شهید  علی حسین بذرافشان  ۱۳۶۴  شیراز
🌷  شهید  اسماعیل صادق زاده  ۱۳۶۴  کازرون
🌷  شهید  جاسم زرگوشی  ۱۳۶۵  جهرم
🌷  شهید  خالد زرگوشی  ۱۳۶۵  جهرم
🌷  شهید  باسم زرگوشی  ۱۳۶۵  جهرم
🌷  شهید  سیدمحمدعلی بحری  ۱۳۶۵  جهرم
🌷  شهید  ایوب رضامندلاوی  ۱۳۶۵  جهرم
🌷  شهید  ویس کریمی  ۱۳۶۵  سپیدان
🌷  شهید  ابراهیم پروانه پور  ۱۳۶۵  شیراز
🌷  شهید  عبدالرزاق جمالی خرنجانی  ۱۳۶۵  فسا
🌷  شهید  هوشنگ رحیمی  ۱۳۶۵  فیروزآباد
🌷  شهید  حیدر نیازی اردکانی  ۱۳۶۶  شیراز
🌷  شهید  حسینعلی عبودی  ۱۳۶۷  بیضاء
🌷  شهید  یعقوب زاهدی سربس  ۱۳۶۷  بیضاء
🌷  شهید  حسین دلوی  ۱۳۶۷  جهرم
🌷  شهید  شکرالله اسفندیاری  ۱۳۶۷  شیراز
🌷  شهید  علی محمد نوروزی  ۱۳۶۷  شیراز
🌷  شهید  اکبر ممسنی سرتلی  ۱۳۶۷  شیراز
🌷  شهید  علی محمد دینکانی  ۱۳۶۷  شیراز
🌷  شهید  سیدکاظم عبدالعظیمی ابرقوئی  ۱۳۶۷  شیراز
🌷  شهید  کیوان دریس  ۱۳۶۷  شیراز
🌷  شهید  اسفندیار دهقان  ۱۳۶۷  شیراز
🌷  شهید  فتحعلی سرفراز  ۱۳۶۷  شیراز
🌷  شهید  ستار عسکری  ۱۳۶۷  شیراز
🌷  شهید  ابراهیم حسینی  ۱۳۶۷  شیراز
🌷  شهید  حافظ دهقانی  ۱۳۶۷  شیراز
🌷  شهید  حجت اله عبداله زاده  ۱۳۶۷  قیر و کارزین
🌷  شهید  فرهنگ محمودی  ۱۳۶۷  کوار
🌷  شهید  عبدالحسین نام آور  ۱۳۶۷  مرودشت
🌷  شهید  علی شیر شفیعی  ۱۳۶۷  ممسنی
🌷  شهید  حسین صفرعلی  ۱۳۶۸  جهرم
🌷  شهید  ساید دریگان  ۱۳۶۸  شیراز
🌷  شهید  عبدالحسین ساعدی  ۱۳۷۰  جهرم
🌷  شهید  راضی العبادی  ۱۳۷۰  جهرم
🌷  شهید  محمد عبادی  ۱۳۷۱  جهرم
🌷  شهید  مردان ساعدی  ۱۳۷۱  جهرم
🌷  شهید  عوده حلفی  ۱۳۷۱  جهرم
🌷  شهید  غالب حلفی  ۱۳۷۱  جهرم
🌷  شهید  مطر موسوی  ۱۳۷۱  شیراز
🌷  شهید  عباس اماره  ۱۳۷۱  شیراز
🌷  شهید  سلطان ساعدی  ۱۳۷۲  جهرم
🌷  شهید  ابراهیم حلفی  ۱۳۷۲  جهرم
🌷  شهید  جاسم اسماعیلی  ۱۳۷۲  سروستان
🌷  شهید  عوده اسدی  ۱۳۷۳  سروستان
🌷  شهید  صابر خسروی  ۱۳۷۴  خرم بید
🌷  شهید  رضاقلی خارستانی  ۱۳۸۳  خرامه
🌷  شهید  غلامرضا نصرتی  ۱۳۸۳  نی ریز
🌷  شهید  محسن ماندنی  ۱۳۹۵  سپیدان

کد خبر 1755595

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha